ЗНО з біології 2016 року

Завдання 1-40 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.

Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноруч свій результат неправильною формою запису відповідей

1. На рисунку зображено чотири біологічні об’єкти.

перший об’єкт другий об’єкт третій об’єкт четвертий об’єкт
%

Які об’єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи?

А перший та другий

Б перший та третій

В другий та третій

Г третій та четвертий

2.

Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики і фітонциди, які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів. Людина використовує ці біологічно активні речовини для

А створення раціональних сівозмін

Б діагностування генетичних захворювань

В лікування бактеріальних захворювань

Г боротьби з комахами-шкідниками сільськогосподарських культур

3. Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

А 1 - Йоду, 2 - бурі водорості

Б 1 - Флуору, 2 - молоко, морепродукти, шпинат

В 1 - Феруму, 2 - яблука, петрушку, яйця, печінку

Г 1 - Калію, 2 - картоплю, абрикоси, сливи

4.

Целюлоза та глікоген - це

А моносахариди

Б дисахариди

В полінуклеотиди

Г полісахариди

5. Обчисліть і вкажіть відсоток тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанінові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.

А 8

Б 42

В 16

Г 84

6. Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним з положень

А еволюційного вчення Ч. Дарвіна

Б клітинної теорії

В синтетичної теорії еволюції

Г хромосомної теорії спадковості

7. Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має

А ендоплазматичну сітку

Б комплекс Г ольджі

В вакуолю з клітинним соком

Г мітохондрії

8. У лізосомах відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів, тощо. Для здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти. Укажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом

А зерниста ^ ендоплазматична сітка ^ комплекс Г ольджі ^ лізосоми Б Комплекс Г ольджі ^ рибосоми ^ лізосоми

В пероксисоми ^ зерниста ендоплазматична сітка ^ лізосоми Г мітохондрії ^ рибосоми ^ лізосоми

9. На рисунку зображено схему газообміну в легенях Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

10. Двома мембранами в клітинах еукаріотів обмежений уміст

А мітохондрій
Б рибосом
В лізосом
Г пероксисом

Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактора зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке з тверджень щодо цього впливу є правильним?

А Інтенсивність фотосинтезу не

залежить від концентрації

вуглекислого газу в повітрі.

Б За концентрації вуглекислого

газу в повітрі вище 0,1%

інтенсивність фотосинтезу

зростає.

В Унаслідок зростання концентрації вуглекислого газу в повітрі інтенсивність фотосинтезу знижується.

Г За концентрації вуглекислого газу в повітрі до 0,05% інтенсивність фотосинтезу зростає.

Яку органелу зображено на рисунку?

А мітохондрію

Б клітинний центр

В комплекс Г ольджі

Г ендоплазматичну сітку

Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення А фенотипу

Б окремих генів

В генотипу

Г каріотипу

Російський учений Д. Й. Івановський у 1892 році довів існування А бактерій

Б грибів

В вірусів

Г лишайників

Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони

А отримують енергію за рахунок без кисневого розщеплення органічних речовин

Б отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин

В використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних

речовин

Г нездатні до фотосинтезу

vneshkoly. сот. иа ШКОЛЫ

образовательный портал

16. До відділу Бурі водорості належать

А порфіра

Б ламінарія

В спірогіра

Г ульва

17. Прочитайте опис відомого купця-мандрівника Марка Поло: «У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а процес горіння триває всю ніч аж до ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше та й до того ж дерева зберігаються...».

Викопні представники якої групи рослин утворили корисну копалину, описану мандрівником?

А бурі водорості

Б покритонасінні

В папоротеподібні

Г діатомові водорості

18.

Будинки італійського міста Венеції вже сотні років стоять у воді на палях із стійкої до гниття деревини голо насінної рослини. Укажіть цю рослину.

А модрина

Б кедр

В ялина

Г сосна

19. Яка клітина тіла Гідри прісноводної позначена на рисунку літерою Х?

А шкірно-м’язова

Б травна

В нервова

Г жалка

20. Щойно народжене щеня шукає сосок матері й, знайшовши починає енергійно смоктати. Установлено, що програма цих дій викликана сигналом: щеня реагує на теплу шерсть. Якщо йому підкласти замість матері грілку, пошукових реакцій не буде. Якщо йому підкласти розігріте хутро, він одразу починає

пошуки. Це є проявом
А таксису
Б тропізму
В інстинкту
Г умовного рефлексу

21. Укажіть представника ссавців із ряду Комахоїдні.

А Б В г
ф 0*

22. Функцію скелета в членистоногих виконує

А хребет

Б гідроскелет

В хорда

Г хітинова кутикула

23. Яка тварина має такі ознаки: живе в ґрунті; тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита слизом, серце має три камери, кінцівки відсутні?

А дощовий черв’як

Б веретільниця ламка

В черв’яга кільчаста

Г тритон звичайний

24. До головоногих молюсків належить

А Устриця їстівна

Б Восьминіг гігантський

В Беззубка звичайна

Г Ставковик великий

25.

Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є з-поміж них правильні?

I. Суглоб - це напіврухоме з’єднання кісток.

II. До складу поясу верхніх кінцівок входить ключиця

А лише ІІ

Б лише І

В обидва правильні

Г немає правильних

26. Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну А?

А бері-бері

Б рахіт

В куряча сліпота

Г цинга

27. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено

А підвищенням концентрації кисню в крові

Б звуженням кровоносних судин

В розширенням кровоносних судин

Г підвищенням концентрації вуглекислого газу в крові

vneshkoly. сот. иа ШКОЛЫ

образовательный портал

28. У якому органі травної системи людини для поліпшення травлення змінюється

рН середовища зі слабо лужного на кисле?

А стравоході

Б шлунку

В ротовій порожнині

Г дванадцятипалій кишці

На рисунку наведено схему

отримання протидифтерійної

лікувальної сироватки: 1-4 -

багаторазове введення в організм коня вмісту колби; 5 - забір

крові; 6,7 - виготовлення сироватки; 8 - ампули з готовим препаратом; 9 - уведення сироватки хворій людині для лікування. Що вводять в організм коня для отримання сироватки?

А кров людини, хворої на

дифтерію

Б протидифтерійну сироватку

В сироватку крові людини

Г дифтерійну вакцину

Який гормон виробляє зображена на залоза?

А тироксин

Б адреналін

В вазопресин

Г соматотропін

31. Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший

учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка.

Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок різниці діаметрів приносної та виносної артеріоли. Хто з них має рацію?

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

32. Людина відчула запах квітів. Які рецептори при цьому спрацювали?

А фоторецептори

Б механорецептори В терморецептори

Г хеморецептори

vneshkoly. сот. иа ШКОЛЫ

образовательный портал

А 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4

Б 4 ^ 2 ^ 1 ^ 3

В 3 ^ 4 ^ 2 ^ 1

Г 1 ^ 2 ^ 4 ^ 3

34. У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, Ь - коричневе. Зелену самку схрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в Бі самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча.

А 25%

Б 0%

В 50%

Г і00%

35. Прикладом модифікаційної мінливості є

А збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір’я Б поява альбіноса в потомстві правда левів В редукція травної системи в ціп’яка бичачого

Г расові відмінності людини

36. Природне вегетативне розмноження притаманне для

А жука колорадського

Б ящірки прудкої

В суниць лісових

Г сосни звичайної

37. На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували ґрунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування

А фітоценозу
Б агроценозу
В біоценозу
Г біогеоценозу

38. Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті та шерстисті собаки у співвідношенні 2:1, також з’являлись мертві цуценята з численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього:

1- й собаковод: безшерстість - домінантна ознака;

2- й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні;

3- й собаковод: домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят.

Хто з них має рацію?

А усі мають рацію

Б лише 1-й та 2-й

В лише 2-й та 3-й

Г усі помиляються

39. В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «...протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не заносилась вітром у море». Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим?

А штучного добору

Б внутрішнього прагнення до прогресу

В модифікаційної мінливості

Г природного добору

40. Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого види бджоли, яка не мала жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт?

А боротьби за статевого партнера

Б внутрішньовидової

В міжвидової

Г боротьби з несприятливими умовами

У завданнях 41-46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

41. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку структурою клітини (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.

А синтез компонентів клітинної стінки Б забезпечення міжклітинних контактів В утворення складових рибосом цитоплазми Г синтез аденозин три фосфатної кислоти Д формування мікротрубочок цитоплазми

42. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку органелою (1-4) та

функцією (А-Д), яку вона виконує.

1 білки А використовуються організмами як джерело
2 ліпіди ендогенної води
3 вуглеводи Б забезпечують збереження спадкової інформації
4 нуклеїнові кислоти В запасаються в печінці
Г є основою антитіл
Д є універсальним розчинником

Установіть відповідність між ознаками родини (1-4) та її назвою (А-Д).

1 Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистків та п’яти зрослих пелюсток; плід - ягода або коробочка; серед представників багато овочевих культур , деякі використовуються в медицині.

2 Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистків та п’яти пелюсток; на коренях є потовщення - бульбочки, які утворені бактеріями; людина вживає в їжу багате на білок насіння рослин.

3 Оцвітина складається з чотирьох чашолистків та чотирьох вільних пелюсток; плід - стручок або стручечок; серед представників - овочеві, олійні, декоративні культури.

4 Оцвітина складається із шести листочків; плід - ягода або коробочка; утворюються видозмінені пагони - кореневище або цибулина; серед представників багато декоративних рослин.

А Пасльонові Б Лілійні В Капустяні Г Бовові Д Розові

Установіть відповідність між зображеним органом (1-4) та системою (А-Д), до якої він належить.

А кровоносна А Б В Г Д
Б сечовидільна 1 В травна 2 Г статева 3 Д сенсорна 4
Установіть відповідність між рядом комах (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.

А Б В Г Д

1 Твердокрилі А Жук колорадський 1

2 Лускокрилі Б Білан капустяний 2

3 Прямокрилі В Коник зелений 3

4 Перетинчастокрилі Г Воша людська 4

Д Бджола медоносна

45.

vneshkoly. сот. иа ШКОЛЫ

образовательный портал

Завдання 47-50 містять три стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на Вашу думку, відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній (зліва направо) у відведеному місці в зошиті та бланку А. Створене тризначне

число є відповіддю до завдання.____________________________________________

Будьте особливо уважними, заповнюючи бланк!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

47. Група рослин характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистиків і плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.

Є основними компонентами Продукт, що

фітоценозів виробляється з

рослин

48.

Схарактеризуйте артерії за наведеними ознаками.

???

49.

Для нормальної роботи синапсів потрібні молекули, вбудовані в постсинаптичну мембрану. Вони мають здатність селективно розпізнавати сигнальні речовини, що виділяються пресинаптичним закінченням. Схарактеризуйте ці молекули постсинаптичної мембрани.

За хімічною будовою є Мономерами є Функція
1 білками 1 моносахариди 1 рецепторна
2 вуглеводами 2 амінокислоти 2 захисна
3 ліпідами 3 жирні кислот 3 енергетична

???

Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками.

Кількість камер серця Особливості організації Поширення

1 малят народжують та 1

вигодовують молоком, не 2 мають клоаки 3

2 малят вигодовують молоком, мають клоаку

3 зародок розвивається в яйці, малят вигодовують молоком мають клоаку

???

|
Источник: Без автора. ЗНО з біології 2016 року. 2016

Еще по теме ЗНО з біології 2016 року:

 1. Без автора. ЗНО з біології 2016 року, 2016
 2. Без автора. Пробне ЗНО з біології2016 року, 2016
 3. Без автора. Пробне ЗНО з хімії2016 року, 2016
 4. Без автора. Пробне ЗНО з біології2015 року, 2015
 5. Без автора. Пробне ЗНО з хімії2015 року, 2015
 6. Без автора. Пробне ЗНО з біології2016року, 2016
 7. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2014року з біології, 2014
 8. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2016року з біології, 2016
 9. Без автора. Відповіді пробного ЗНО з біології2014 р., 2014
 10. Р. В. Бузунов, С. А. Черкасова. КУРС НА ТИШИНУ.Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна.Москва.2016, 2016
 11. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінюванню з біології2014 року, 2014
 12. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання з біології2015 року, 2015
 13. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2015року з біології, 2015
 14. Без автора. Пробне ЗНО з хімії2014р., 2014
 15. Без автора. Відповіді пробного ЗНО з хімії2014 р., 2014
 16. Беспалова Н. В.. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК.01.01 «Лекарствоведение») :учебник/Н. В. Беспалова,А Л. Пастушенков.— Ростовн/Д-Феникс,2016. — 381 с16 л. ил. (Среднее медицинское образование)., 2016
 17. Без Автра. Відповіді на ПЗНО з хімії2015 року, 2015
 18. Без автора. Пробне ЗНО з біології2014 р., 2014
 19. РЕФЕРАТ. ЗМІНА ПАРАДИГМ В РЕАНІМАЦІЇ. Порівняння стандартів Американської Асоціації Серця 2010 року та останніх наказів/протоколів, що діють в Україні.2012, .2012
 20. Критерії виліковності вагінального кандидозу: