Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з біології

Зміст завдання та правильна відповідь Відповідність завдання Програмі

зовнішнього незалежного оцінювання з біології

1. Метод біологічних досліджень, що ґрунтується на спостереженні, широка застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практична до XVIII століття біологи використовували його, намагаючись узагальнити результати спроб систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро- й мікро­структури.
Укажіть цей метод, п орі внял ьно -оп ис ов ий
Вступ. Основні ознаки живого

2. На рисунку зображено різні біологічні об’єкти. Укажіть усі правильні твердження щодо їхніх рівнів організації.

I. Об’єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи.

II. Об’єкт З займає нижчий рівень організації порівняно з об’єктами 1 і 2.

III. Об’єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації

Вступ. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний

3. Який вуглевод не розчиняється у воді й не має солодкого смаку? целюлоза Вуглеводи: моносахариди, олігосахариди, полісахариди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах живих істот
4. Еритроцити помістили в чотири пробірки з різними рідинами. У першій пробірці - дистильована вода, у другій - сироватка крові, у третій - фізіоло­гічний розчин, у четвертій - плазма крові. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів? першій Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі
5. Утворення кристаликів льоду в клітинах організму може спричинити його загибель. Чим пояснити те, що деякі земноводні здатні оживати після вмерзан­ня в лід?

збільшенням концентрації речовин, розчинених у плазмі крові

Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки
Сі. Прочитайте речення, де пропущено окремі слова та словосполучення, позначені цифрами. Укажіть правильний варіант відповіді.

Пепсин - білон (1), який бере участь у (2).

1 - шлункового соку, 2 - травленні білків

Білки: особливості будови. Функції білків у живих істотах. Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини

Нуклеїнові кислоти.
Будова, нуклеотиди. Будова, властивості та функції ДНК, принцип

комплементарності

А-Т-Г-Ц-Ц-А-Г Т-А-Ц- Г- Г-Т- Ц-Т-Т- Ц
Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана
На рисунку зображено структуру організму. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?
4

9. Рибосоми мають вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами частин - су Соди ниць, великої та малої, які утворюються в

ядерці.

Цитоплазма та її компоненти. Органели: рибосоми, полірибосоми, клітиний центр, органели руху. Клітинні включення. Будова та функції ядра
10. Лізосоми - це невеликі округлі тільця, які містяться в цитоплазмі клітини йзаповнені ферментами. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі
11. Який із прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти? позеленіння біульб картоплі на сонці Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди та їх типии (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид
12. Які твердження щодо мейозу правильні?

I. Мейоз забезпечує сталість хромосомного набору при статевому розмно­женні.

II. Результатом мейозу є утворення двох гаплоїдних клітин 3 однієї диплоїдної.

III. Під час профази І мейозу відбувається кросинговер.

лише І і III

Мейотичний поділ клітин, його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер
13. У людей трапляються різні порушення хромосомного набору, у тому числі й за статевими хромосомами. Вони виникають унаслідок порушень мейозу під час утворення статевих клітин у батьків. Серед наведених патологічних хромосомних наборів укажіть ті, які могли утворитися внаслідок порушень мейозу в батька.

I. XXX

II, ХХУ ПІ. ХУУ

І, ПІНІ

Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип людини

14. СНІД - хвороба, яку спричиняють віруси. Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна. Профілактика вірусних захворювань людини. Роль вірусів у природі та житті людини
15. Людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби потрапить до організму

разом з їжею та водою через травний канал.

Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються.
Профілактика бактеріальних захворювань
16. Спільною морфологічною ознакою всіх водоростей є наявність хлоропластів. Зелені водорості: одноклітинні (хлорела, хламідомонада) та багатоклітинні (спірогира, ульва, улотрікс). Бурі водорості (ламінарія, фукус). Червоні водорості (філофора, порфіра, кораліна). Діатомові водорості (навікула, пінулярія)
17. Спорофіт (нестатеве покоління) якої рослини складається з коробочки та ніжки, що розвиваються на гаметофіті? сфагнуму дібровного Мохоподібні (політрих, маршанція, сфагнум)
18. Два учні на уроці біології висловили думки щодо особливостей покрито­насінних рослин. Перший учень сказав, що покритонасінні - прогресивна група сучасної флори. Другий учень зауважив, що запліднення покритонасінних не залежить від наявності води. Хто з них правий?

обидва праві

Покритонасінні. Класифікація покритонасінних рослин

19. У деяких найпростіших є два ядра - макронуклеус та мікронуклеус. До них належать інфузорії. Прісноводні (амеба протей, евглена зелена, інфузорія- туфелька) та морські (форамініфери, радіолярії) одноклітинні, їхня роль у природі та житті людини
20. Юннати провели дослідження: у дві вузькі посудини насипали шарами перегній і пісок, після чого помістили в одну із них кілька дощових черв’яків, а іншу залишили Без змін. Юннати пильнували, щоб субстрат у посудинах лишався вологим, і час від часу підкладали на поверхню шматочки вареної картоплі. Із часом у посудині без черв’яків картопля вкрилася цвіллю, а шари перегною й піску лишилися без змін, У посудині із черв’яками шари субстрату були перемі­шані, а картопля зникла. За результатами досліду юннати зробили висновок про роль дощових черв’яків Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення
у процесі грунтоутворення.
21. Тварина, яку зображено на рисунку, належить до класу Комахи, тому що Комахи. Загальна характеристика, середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності
вона має три пари ходильних кінцівок.

22. Тварина., опис якої наведено: «Здатна до польоту, має легкий та міцний скелет, потужні грудні м'язи, чотирикамерне серце, під час вагітності в неї формується плацента», належить до ряду

Рукокрилі.

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини
23. Який елемент будови скелетного м'яза позначено на рисунку буквою X?

фасція

Опорно-рухова система. Кісткові та хрящові тканини. М’язові тканини. Будова та функції скелетних м’язів
24. Яке пристосування виникло в скелеті людини у зв’язку з прямоходінням? масивні кістки таза Опорно-рухова система. Кісткові та хрящові тканини
25. Зменшення тертя поверхонь кісток у суглобі під час руху відбувається за рахунок

суглобової рідини.

Хімічний склад, будова, ріст і з’єднання кісток

26. Лейкоцити крові здійснюють утворення антитіл. Склад і функції крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові. Імунітет, його види. Фагоцитоз. Імунна система. Алергічні реакції організму. Кровотворення та анемія
27. Серце скорочується повільніше під дією парасимпатичних нервів. Робота серця та її регуляція
28. Під час видиху повітря потрапляє з альвеол у бронхіоли. Зовнішнє і клітинне дихання. Функції та будова органів дихання. Газообмін у легенях та тканинах
29. У якому відділі травного каналу людини для поліпшення травлення відбу­вається зміна pH середовища з кислого на лужне? дванадцятипалій кишці Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Травні залози. Травлення у ротовій порожнині, шлунку, кишечнику
ЗО. Під час виконання досліду внаслідок порушення техніки безпеки розчин лугу потрапив на шкіру руки. їдку речовину потрібно нейтралізувати слабким розчином оцтової кислоти. Будова та функції шкіри
31. Гіпофункція щитоподібної залози спричиняє в дорослих Ендокринна система. Гормони. Функції залоз
внутрішньої та змішаної секреції. Наслідки порушення функцій ендокринних залоз

32. Сучасний підхід до формування раціону збалансованого харчування людини передбачає наявність у ньому: 1} овочів і фруктів; 2) продуктів із високим умістом цукру й жирів (цукор, олія); 3) білкових продуктів (м’ясо, риба, яйця, бобові); 4) крохмалистих продуктів (картопля, хліб, рис, макарони); 5) молочних продуктів. Укажіть правильне твердження щодо відносного вмісту продуктів у раціоні.

частка овочів і фруктів має перевищувати частку білкових продуктів

Енергетичні потреби організму.

Норми і гігієна

харчування

33. 0 різні назви вітамінів: хімічна, бук вен а й фізіологічна. Наприклад, аскорбінова кислота, вітамін С, протицинготний фактор відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну Б. проти рахітичний фактор Вітаміни, їхні властивості. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози
34. Проаналізуйте твердження щодо сечовидільної системи людини та вкажіть правильні.

I. Структурними елементами нирки є нефрони, і кожна нирка містить їх близько мільйона.

II. За добу утворюється близько 170 літрів первинної сечі й 1,5-1,7 літрів вторинної.

обидва правильні

Функції та будова нирок. Утворення та виведення сечі

35. Дослідники в Інституті рослинництва від схрещування рослин редису з овальними коренеплодами отримали 75 рослин із круглими, 148 рослин з овальними й 72 рослини з довгими коренеплодами. Надалі під час схрещування рослин із круглими її овальними коренеплодами також відбулося розщеплення: було отримано 102 рослини з круглими коренеплодами й 98 рослин з овальними. Після цього дослідники висловили свої думки:

1- й дослідник: овальна форма коренеплоду - домінантна ознака;

2- й дослідник: вихідні форми Сули гетерозиготними рослинами;

3- й дослідник: успадкування форми коренеплоду - приклад неповного доміну­вання.

Хто з них правий?

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування
Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.

модифікаційну

38. У процесі онтогенезу з ектодерми закладається нервова трубка. Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин
39. Відновлення рослинності на місці лісової пожежі - це приклад вторинної сукцесії. Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем
40. Терміти живляться мертвою деревиною. Однак вони не можуть перетравлювати клітковину, на яку багата їхня їжа. У цьому їм допомагають джгутикові найпростіші, які мешкають у кишечнику термітів. Джгутикові виробляють ферменти, що розкладають клітковину до простих цукрів. Ці цукри легко засвоюють як комахи, так і самі найпростіші. Такі біотичні зв’язки є прикладом

мутуалізму.

Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні)
41. Відповідно до синтетичної теорії еволюції елементарною одиницею еволюції є популяція. Синтетична теорія еволюції
42. Квітки деяких рослин не мають нектарників, однак вони нагадують за формою й забарвленням квітки гарних нектароносів і цим приваблюють комах- запилювачів. До якої форми адаптації можна віднести цей приклад? мімікрія Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення
43. Установіть відповідність між білком (1-4) та його біологічною роллю (А-Д). Функції білків у живих істотах. Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини
гемоглобін транспортна
актин рухова
фібрин захисна
пепсин ферментативна

44. Установіть відповідність між біологічним процесом (1-4) та зображенням органели або компонента органєлм (А-Д), що його забезпечує.
Цитоплазма та її компоненти. Органели
синтез АТФ
синтез білка
утворення веретена поділу
транспортування РНК

45. Установіть відповідність між плодом, зображеним на рисунку (1-4), та спосо Сом розповсюдження насіння (А-Д), що в ньому міститься.
Насінина та плід: будова і функції. Утворення насінини та плоду. Типи плодів (біб, кістянка, коробочка, стручок, стручечок, сім’янка, зернівка, ягода, яблуко, горіх). Супліддя, їх біологічне значення

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу.

Комахи. Загальна характеристика, середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.

Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.

Клас Птахи. Особливості

46. Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи (1-4) і твариною (А-Д), яка має таку серцево-судинну систему.
серце видовжене, багатокамерне з численними отворами; безбарвна кров до серця потрапляє з лакун ґедзь
серце двокамерне, через нього рухається венозна кров; одне коло кровообігу карась
серце чотирикамерне, аорта робить праву дугу; два кола кровообігу ворона
серця немає, його функцію виконують потужні кільцеві судини; крово­носна система замкнена дощовий черв’як

зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності

Ендокринна система. Гормони. Функції залоз

внутрішньої та змішаної секреції

47. Установіть відповідність між зображенням залози ендокринної системи (1-4) та гормоном (А-Д), який вона виробляє.
тироксин
інсулін
прогестерон
адреналін

Опорно-рухова система
48. Установіть відповідність між зображенням кісток скелета людини (1-4) та відділом скелета {А-Д>, до якого вони належать (масштаб не збережено).
череп
скелет тулуба
скелет вільної верхньої кінцівки
пояс нижніх кінцівок

49. Установіть правильну послідовність дії травних соків на їжу після її надход­ження до організму людини через ротову порожнину, слина

шлунковий сік підшлунковий сік кишковий сік

Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Травні залози. Травлення у ротовій порожнині, шлунку, кишечнику
50. Установіть правильну послідовність процесів під час утилізації глюкози, залишки якої входять до складу крохмалю (указано не всі стадії), дія амілаз усмоктування гліколіз цикл КреОса Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання

Класифікація покритонасінних рослин. Класи: Однодольні й Дводольні. Родина Капустяні (Хрестоцвіті) (представники: грицики, редька дика, капуста, гірчиця, рапс). Родина Розові (представники: суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня, смородина). Родина Бобові (представники: горох, квасоля, соя, конюшина, робінія (біла акація), люцерна). Родина Пасльонові (представники: петунія, паслін, тютюн, картопля, томат, перець); Айстрові (Складноцвіті) (представники: соняшник, кульбаба, будяк, ромашка, волошка)
51. Визначте систематичне положення (відділ, клас, родина) зображеного на рисунку організму.
Відділ Клас Родина
Покритонасінні Дводольні Пасльонові

Різноманітність ссавців. Першозвірі - яйцекладні ссавці. Сумчасті. Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини
52. Визначте систематичне положення (тип, клас, ряд) зображеного на рисунку організму.
Тип Клас Ряд
Хордові Ссавці Хижі

Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Травні залози
53. Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеними ознаками.
Загальна характерис­тика органа Одна з функцій Місцезнаходження в організмі
велика травна залоза, що виробляє жовн знешкодження чужорідних речовин шляхом перетво­рення їх на менш токсичні у правому міжребер л під діафрагмою

54. Нобелівську премію з медицини й фізіології 2013 року вручено за відкриття, що стосуються механізмів везикулярного транспорту всередині клітин і між ними. Везикулярний транспорт відбувається за допомогою везикул - маленьких міхурців, які оточені мембраною й містять різні речовини. Схарактеризуйте везикулярний транспорт за наведеними ознаками. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі. Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани
Органели, що беруть участь у везикуляр­ному транспорті, - це Рецептора, які визначають напрямок транспорту везикула, містяться У результаті везику­лярного транспорту із секреторних клітин виводяться.
єндоп лазм атичн а сітка й комплекс Г ольджі на везикулярній мембрані із зовніш­нього боку травні

ферменти

|
Источник: Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2014року з біології. 2014

Еще по теме Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з біології:

 1. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінюванню з біології2014 року, 2014
 2. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання з біології2015 року, 2015
 3. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2014року з біології, 2014
 4. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2016року з біології, 2016
 5. Без автора. Зовнішнє незалежне оцінювання2015року з біології, 2015
 6. Без автора. ЗНО з біології 2016 року, 2016
 7. Белялов Ф.И.. Аритмии сердца: монография; изд. 6, перераб. и доп.2014, 2014
 8. Без автора. Пробне ЗНО з біології2015 року, 2015
 9. Без автора. Пробне ЗНО з біології2016 року, 2016
 10. ЗОВНІШНЄ АКУШЕРСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 11. Без Автра. Відповіді на ПЗНО з хімії2015 року, 2015
 12. Без автора. Пробне ЗНО з хімії2016 року, 2016
 13. Без автора. Пробне ЗНО з хімії2015 року, 2015
 14. Абрамович, С. Г.. Фототерапия / С.Г. Абрамович. - Иркутск: РИО ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН,2014. - 200 с., 2014