<<
>>

Основними розділами протиепідемічної роботи на педіатричній дільниці є:

• облік дітей, котрі підлягають щепленням, планування цієї роботи;

• специфічна імунізація дітей - проведення щеплень відповідно до рекомендованих термінів;

• підготовка до щеплень дітей, які часто хворіють, при наявності в анамнезі алергічних реакцій на введення вакцин;

• підготовка матеріалів щодо протипоказань до проведення щеплень для обговорення на комісії, виконання рекомендацій цієї комісії;

• контроль за дітьми після проведення щеплень, облік незвичайних реакцій, профілактика та лікування ускладнень після щеплень;

• аналіз ефективності щеплень на дільниці.

Профілактичні щеплення в містах здійснюють у відповідних кабінетах при дитячих поліклініках, а в сільській місцевості - в лікувально-профілактичних закладах сільської лікарської дільниці чи в поліклінічному відділенні районних лікарень. Щеплення дітям, які відвідують дитячі дошкільні заклади та школи, проводять у цих закладах.

Кабінети щеплень дитячих поліклінік, які обслуговують 10 тисяч дітей і більше, очолюють лікарі-імунологи, в поліклініках меншої потужності загальне керівництво їх роботою можуть здійснювати головний лікар поліклініки, його заступник або завідувач педіатричного відділення дитячої поліклініки.

Посади медичних сестер кабінетів щеплень установлюються з розрахунку одна посада на кожні 3000 дітей, які не відвідують шкіл, дитячих дошкільних закладів, але не менше однієї посади.

Зміст роботи кабінету щеплень:

• розробка спільно з дільничним лікарем планів профілактичних щеплень на території обслуговування;

• організація та проведення запланованих профілактичних щеплень;

• ведення карти профілактичних щеплень;

• відвідування вдома дітей після щеплення для з'ясування стану здоров'я дитини, а також після проведення біологічних (імунологічних) проб, якщо діти не з'явилися для перевірки до поліклініки;

• організація дільничним медичним персоналом точного обліку дітей, які підлягають щепленням, відбору їх для щеплень і забезпечення прибуття на процедуру;

• складання щомісячних і річних звітів про виконання щеплень;

• вивчення ефективності щеплень за допомогою імунологічних реакцій та аналізу захворюваності дітей порівняно з даними про вакцинацію;

• контроль за організацією та проведенням щеплень дітям у дитячих закладах району обслуговування;

• організація та проведення занять з лікарями та середнім медичним персоналом для підвищення кваліфікації щодо щеплень;

• санітарно-освітня робота серед населення з питань профілактики інфекційних захворювань;

• облік дітей, яким протипоказані щеплення (встановлення протипоказань для щеплень і дати подальшого їх проведення вирішується спеціальною комісією).

В історії розвитку дитини обов'язково слід зробити відповідний запис за підписами членів комісії.

Організацію та проведення профілактичних щеплень систематично контролює санітарно-епідеміологічна станція.

Перед направленням на щеплення педіатр оглядає дитину. Щеплення проводять у маніпуляційному кабінеті, де роблять відповідний запис до журналу обліку профілактичних щеплень. Патронажна сестра дільниці вносить відповідні відомості до історії розвитку дитини, а медична сестра кабінету щеплень, яка веде картотеку, робить запис у карті профілактичних щеплень.

Помічником дільничного педіатра є дільнична медична сестра. Посади цих працівників встановлюються з розрахунку 1,25 посади на кожну посаду лікаря.

Основні обов'язки дільничної медичної сестри дільниці:

• патронаж вагітних жінок (не менше 2 разів);

• патронаж новонароджених і дітей 1-го року життя;

• перепис дитячого населення;

• виклик на прийом дітей диспансерної групи, здорових дітей, які не відвідали своєчасно дитячу поліклініку, та тих, що потребують огляду перед проведенням щеплень;

• санітарно-освітня робота серед дітей та батьків;

• навчання матерів догляду за дітьми, проведенню масажу та комплексу гігієнічних вправ;

• інформація працівників дитячих дошкільних закладів і шкіл про дітей, які захворіли на інфекційні хвороби чи були в контакті з такими хворими;

• допомога педіатру під час прийому дітей у поліклініці (підготовка медичної документації, інструментарію, виконання антропометричних вимірювань, проведення контрольних годувань, направлення дітей на обстеження та консультацію);

• підвищення професійної кваліфікації.

Багатогранна, складна та відповідальна робота педіатричної служби поліклініки потребує відповідної організації та вдосконалення. Цим займається завідувач педіатричного відділення поліклініки, до посадових обов'язків якого належать:

• консультація хворих у поліклініці, вдома, в дитячих колективах;

• допомога лікарям-педіатрам у своєчасній госпіталізації хворих дітей;

• контроль за веденням облікової документації, участь в оформленні листків непрацездатності та довідок по догляду за хворою дитиною;

• аналіз стану здоров'я дітей і показників роботи відділення;

• контроль і спостереження за групою ризику, дітьми, котрі перенесли асфіксію, травму під час пологів, хворіють на рахіт, ексудативний діатез, а також за дітьми з неблагополучних родин або тими, в яких несприятливі житлові умови тощо;

• керівництво роботою педіатрів відділення щодо надання лікувально- профілактичної допомоги дітям у поліклініці та вдома;

• участь у передачі документації на підлітків для подальшого спостереження в підлітковому кабінеті поліклініки для дорослих;

• проведення заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу;

• впровадження раціональних форм медичного обслуговування дітей;

• експертна оцінка якості лікування (за показниками якості лікування та диспансеризації).

Важливим розділом у роботі лікаря-педіатра та медичної сестри дільниці є підготовка дітей до вступу до дошкільних закладів. До заходів, які проводить медичний персонал дитячої поліклініки з цього питання, належать такі:

• робота з батьками (поради привчити малюка до спілкування з дітьми та дорослими; максимальне наближення домашнього режиму до умов дошкільного закладу; поступове відучування дітей від неприйнятних для дитячих колективів звичок (годування з пляшки, колихання тощо);

• проведення курсу оздоровчих заходів дітям, які відстають у фізичному та нервово-психічному розвитку, часто хворіють, зокрема на рахіт, ексудативний діатез, анемію;

• повторні консультації психоневролога та інших фахівців дітей групи ризику;

• завершення щеплень не пізніше за один місяць до початку відвідування дошкільного закладу, при неможливості їх проведення - визначення протипоказань і наступне їх проведення в дошкільному закладі через 1-1,5 місяця після закінчення періоду адаптації;

• прийом дитини після гострого захворювання до дошкільного закладу не раніше двох тижнів після одужання.

При наявності протипоказань до щеплень дозволяється прийом дитини до дитячого закладу без щеплень. Наступне щеплення призначається після закінчення періоду адаптації.

Питання про направлення до дитячого закладу дітей групи ризику, а також дітей з хронічними захворюваннями та природженими вадами розвитку вирішує індивідуально залежно від стану здоров'я кожної дитини спеціальна комісія із залученням лікарів відповідного фаху.

Підготовка до навчання в школі передбачає огляд дітей віком 3 та 5 років отоларингологом, окулістом, невропатологом, стоматологом, хірургом, ортопедом, а при показаннях логопедом, фтизіатром, кардіоревматологом, ендокринологом, дерматологом. Це дає змогу своєчасно оздоровити виявлених хворих дітей.

Напередодні вступу до школи лікар-педіатр та інші фахівці знову оглядають дитину, оцінюють ефективність проведеного лікування, стан здоров'я дитини та функціональну підготовленість до навчання.

Дітям знову проводять антропометричні вимірювання, клінічний аналіз крові та сечі.

Відомості про диспансерне спостереження з докладним аналізом, висновками про стан здоров'я та рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною в умовах школи фіксуються в медичній карті, яку передають у школу до початку навчального року.

Медична допомога дітям, що відвідують дошкільні заклади та школи надається медичними працівниками дошкільно-шкільного відділення, роботою якого керує завідувач.

Обов'язки лікаря цього відділення:

• проведення планових профілактичних оглядів дітей перед щепленням, контроль за його проведенням;

• призначення дітям діагностичних проб, лабораторних досліджень і лікування;

• спостереження за диспансерною групою хворих дітей;

• рекомендації щодо організації харчування дітей;

• медичний контроль за фізичним вихованням і загартовуванням дітей;

• робота з профілактики травматизму, його облік і аналіз усіх випадків травм;

• контроль за умовами побуту, вихованням, харчуванням;

• санітарно-освітня робота з батьками та персоналом дошкільного закладу;

• організація роботи щодо захисту дітей від інфекційних захворювань.

Основні напрямки роботи педіатра дошкільного закладу представлені на

малюнку 11.

Безпосереднім помічником лікаря, виконавцем його призначень та інших функцій є медична сестра або фельдшер дошкільного закладу.

Обов'язки медичної сестри::

• участь у лікарських оглядах дітей, проведення антропометричних вимірювань, визначення гостроти зору тощо;

• проведення загартовування, профілактичних щеплень, діагностичних проб, збирання матеріалу для лабораторних досліджень, виконання інших призначень лікаря;

• ізоляція хворих дітей, проведення огляду, термометрії та інших заходів стосовно дітей, які контактували з інфекційними хворими, організація поточної дезінфекції;

• надання долікарської допомоги дітям при гострих захворюваннях чи травмах;

• санітарно-освітня робота;

Дошкільний заклад

Заходи боротьби з проник- ненням інфекції в ДИТЯЧИЙ колектив

Дотримання карантинних заходів у групах

Мал.

11. Основні напрямки діяльності лікаря-педіатра в дошкільному закладі.

• контроль за санітарно-гігієнічним та протиепідемічним режимом, медичним обстеженням персоналу дошкільного закладу;

• складання заявок на медикаменти, медичний інструментарій та апаратуру, бакпрепарати, дезінфікуючі засоби;

• оформлення відповідних облікових документів.

Велике значення у вихованні здорового покоління має медичне забезпечення школярів, адже саме у цьому віці продовжується розвиток дитини. Організм дитини в цей час дуже пластичний, значно гостріше та швидше порівняно з дорослим реагує на вплив різних чинників. Досить значна частина патологічних змін виникає саме в шкільні роки (короткозорість, порушення постави, ревматизм). Це стосується також передумов виникнення атеросклерозу, цукрового діабету та іншої ендокринної патології, злоякісних новоутворень і особливо гіпертонічної хвороби. Немає сумніву в тому, що виснаження нервової системи у шкільному віці внаслідок порушення правил психогігієни також залишить свій слід на все життя.

З урахуванням цього шкільний лікар повинен мати відповідну підготовку і, головне, профілактичне й гігієнічне мислення.

Шкільний лікар зобов'язаний:

• своєчасно організовувати та проводити медичні огляди школярів, робити висновки про стан здоров'я (з урахуванням зауважень фахівців);

• визначати кожній дитині медичну групу для занять фізичною культурою та призначати лікувально-оздоровчі процедури;

• оцінювати результати медичних оглядів школярів;

• здійснювати медичний контроль за фізичним вихованням, за режимом навчання, зокрема трудового, за харчуванням учнів, проведенням санітарно- гігієнічних та протиепідемічних заходів;

• проводити роботу щодо професійної орієнтації школярів з урахуванням стану їхнього здоров'я;

• виявляти учнів, що потребують звільнення від перехідних та випускних іспитів з подачею матеріалів на розгляд відповідної комісії;

• проводити амбулаторний прийом у школі та надавати медичну допомогу тим, хто її потребує;

• проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу школи, батьків та учнів;

• забезпечувати систематичне спостереження за диспансерною групою хворих, сприяти їх оздоровленню, в тому числі безпосередньо в школі;

• підтримувати зв'язок з дільничними педіатрами.

Середній медичний персонал зобов'язаний:

• допомагати лікарям у проведенні медичних оглядів, у виконанні призначених процедур після оглядів;

• проводити скринінгові тести (вимірювання артеріального тиску, визначення гостроти зору тощо);

• доводити до відома педагогічного колективу результати оглядів учнів і рекомендації лікарів-фахівців;

• здійснювати контроль за організацією харчування, гігієнічними умовами навчання та виховання, за додержанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, виконанням санітарних вимог у харчоблоці та проведенням обов'язкових медичних оглядів його працівників.

До обов'язків середнього медичного персоналу входять також:

• контроль за організацією трудового навчання учнів, самообслуговуванням, позанавчальними додатковими заняттями в групах продовженого дня;

• контроль за своєчасним обов'язковим медичним обстеженням персоналу школи та виконанням усіх необхідних досліджень;

• проведення профілактичних щеплень;

• спостереження за учнями, що мали контакт з дітьми, хворими наінфек- ційні хвороби;

• проведення спільно з лікарем амбулаторного прийому учнів, проведення роботи щодо профілактики травматизму, його облік;

• проведення обліку і контроль за зберіганням медичного інвентарю, медикаментів, матеріалу для щеплень, за своєчасним їх поповненням.

У дитячій поліклініці, крім дільничних лікарів-педіатрів, працюють також лікарі інших фахів. Спеціалізована медична допомога отоларинголога, хірурга, окуліста, невролога повинна надаватися в кожній дитячій поліклініці. Ортопеди, урологи, нефрологи, ендокринологи, дитячі гінекологи, лікарі з функціональної діагностики можуть працювати в одній з дитячих поліклінік, якщо їх кілька на території. Психоневролог, дерматовенеролог, онколог, фтизіатр ведуть прийом у відповідних диспансерах, можуть бути виділені день і години для роботи в дитячій поліклініці.

Наявність в окремих поліклініках спеціалістів різних фахів залежить від чисельності дітей та поширеності окремої патології.

В невеликих містах при відсутності змоги сформувати відповідні штати спеціалізовану допомогу дітям надають лікарі поліклінік для дорослого населення при наявності спеціальної підготовки з питань педіатричної допомоги.

Лікар-фахівець поліклініки проводить прийом дітей, надає необхідну консультативну та лікувальну допомогу вдома, забезпечує диспансерне спостереження за дітьми з хронічними захворюваннями, з важким перебігом хвороби, а також за дітьми, що часто та тривало хворіють до зняття їх з обліку за медичними показаннями. Він вивчає ефективність лікування та диспансеризації, проводить санітарно-освітню роботу, запроваджує в практику нові методи діагностики та лікування.

Важливим для повноцінної медичної допомоги дітям є відновлювальне лікування яке являє собою комплекс лікувально-оздоровчих і виховних заходів, спрямованих на усунення змін в організмі дитини, пов'язаних з захворюванням, відновлення втрачених функцій, якнайшвидше повернення дитини до умов життя, адекватних її віку.

Якщо повного відновлення досягти неможливо, відповідні заходи мають забезпечити компенсацію втрачених функцій та пристосування дитини до нових умов існування.

Відновлювальне лікування не повинно обмежуватися роботою поліклініки. Його слід продовжувати в родині, забезпечуючи лікувальний режим, масаж і відповідні гімнастичні вправи.

Проведення відновлювального лікування стикається з певними труднощами, з огляду на морфологічну незрілість і функціональну недосконалість організму дитини, і потребує від усіх учасників єдиного підходу.

Важливе значення мають своєчасність призначення та проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів, комплексність, безперервність, етапність лікування, цілеспрямованість, урахування вікових особливостей, характеру та тривалості захворювання.

При групових методах лікування (лікувальна гімнастика, плавання) слід формувати групи з однорідною патологією, що сприяє зменшенню негативних емоційних реакцій, непевності, фізичної неповноцінності.

Слід приділяти належну увагу своєчасній корекції індивідуальних реабілітаційних програм і об'єднанню зусиль медичних працівників, педагогічного персоналу та батьків.

Відновлювальне лікування проводять у самостійних відділеннях дитячих поліклінік, де застосовуються лікувальна гімнастика, плавання, механотерапія, гідрокінезотерапія, фізіотерапія, інгаляція аерозолів, масаж, лікувальна хореографія. Такі відділення можуть обслуговувати дітей тільки одного адміністративного району міста чи кількох районів або навіть усього міста.

Для посилення контролю за лікуванням створюється реабілітаційна комісія у складі завідувача відділення, фізіотерапевта, лікаря з лікувальної фізичної культури. Якщо необхідно, залучаються лікарі інших фахів. Комісія здійснює відбір дітей, розробку індивідуальних планів, контроль за проведенням лікування.

Відновлювальне лікування дітей в амбулаторно-поліклінічних умовах, як правило, є тривалим і складається з багатьох курсів.

До контингентів, котрі найчастіше його потребують, належать діти із захворюваннями органів дихання (хронічні пневмонія, бронхіт, бронхіальна астма), нервової системи (дитячий церебральний параліч, неврити), природжені та набуті хвороби опорно-рухового апарату (переломи, природжені вивихи стегна, дисплазія кульшового суглоба, кривошия).

На сучасному етапі поряд з розвитком стаціонарів удома набули поширення денні стаціонари (спеціалізовані чи багатопрофільні).

Вивчення роботи денних стаціонарів для дорослих показує доцільність і ефективність цієї організаційної форми надання лікувально-профілактичної допомоги. Цей досвід поширюється на медичне забезпечення дітей.

Денні стаціонари використовують для оздоровлення диспансерних хворих дітей та підлітків групи ризику.

До складу денного стаціонару входять палати, маніпуляційна, кабінет лікаря, кімнати для ігор і для прийому їжі тощо.

Методичними рекомендаціями Українського науково-дослідного інституту охорони здоров'я дітей та підлітків (1998 р.) визначені показання для госпіталізації до денних стаціонарів дітей із хронічними захворюваннями в стадії загострення, з неускладненим перебігом, у стані ремісії, а при деяких гострих хворобах органів дихання - в період зменшення запальних проявів.

Лікування в денних стаціонарах поліклінік протипоказано хворим, які потребують цілодобового спостереження та медичного догляду, суворого дотримання постільного режиму. Воно сприяє запобіганню чи зменшенню стресових станів у госпіталізованих дітей при цілодобовому перебуванні в стаціонарі. Це сприяє також раціональному використанню матеріально-технічних і фінансових ресурсів лікарні.

У медичному забезпеченні дітей важливе місце посідає стаціонарна

допомога.

Потреба в стаціонарній допомозі виникає при необхідності в постійному лікарському спостереженні за хворою дитиною, в проведенні комплексного інтенсивного лікування та досліджень, які неможливо здійснити в амбулаторно- поліклінічних умовах.

Стаціонарна допомога надається в різних лікарнях, медичних центрах, диспансерах. Діти отримують її в дитячих лікарнях (багатопрофільних або спеціалізованих). Стаціонарну допомогу дітям надають також дитячі відділення загальних лікарень.

Основним завданням дитячої лікарні (відділення) є надання висококваліфікованої допомоги в достатньому обсязі та належної якості.

До структури стаціонару входять різні підрозділи (мал. 12).

У великих стаціонарах створюють відділення для недоношених дітей та для хворих новонароджених дітей.

Наявність спеціалізованих відділень та їх профіль визначають на підставі місцевих умов, особливостей захворюваності, вікового складу дітей та раціональної диференціації лікарняних ліжок.

Важливу роль в організації роботи стаціонару відіграє приймальне відділення. Воно забезпечує:

• медичний огляд, заповнення первинної документації, розподіл дітей у відповідні відділення;

• ізоляцію дітей, які були в контакті з інфекційними хворими;

• надання першої невідкладної допомоги;

• санітарну обробку;

• облік руху хворих у стаціонарі;

• довідково-інформаційні функції;

• виписку зі стаціонару.

Головний лікар

Приймальне тт- ...

. . Лікувальні відділення

відділення

Лікувально-

допоміжні

Діагнос

тичні

Архів Кухня Патолого- І Пральня І
підрозділи підроз

діли

анатомічне

відділення

Мал. 12. Структура стаціонару дитячої багатопрофільної лікарні.

Для виконання цих завдань приймальне відділення повинно мати достатню пропускну спроможність. Розраховувати її слід, виходячи з того, що до лікарні протягом доби поступає приблизно 8 % дітей від загальної кількості ліжок. Ізольований прийом кожної дитини можна здійснювати за наявності боксів. Із загальної кількості боксів 1/3 використовується для прийому дітей, а 2/3 для ізоляції.

В невеликих лікарнях при відсутності мельцерівських боксів, приймальне відділення повинно мати не менше двох ізольованих кабінетів для огляду дітей із приміщенням для санітарної обробки.

У великих дитячих лікарнях (понад 200 ліжок) прийом хворих проводить спеціальний персонал приймального відділення (лікар, медична сестра, черговий лаборант для термінових аналізів, санітарка), в невеликих лікарнях - черговий персонал.

Лікар приймального відділення оглядає пацієнта, направляє його у відповідне відділення, записує до медичної карти стаціонарного хворого дані анамнезу, призначає режим і дієту.

Приймальне відділення відіграє значну роль у наданні невідкладної допомоги дитині, яка поступає до стаціонару у важкому стані. У відділенні слід передбачити все для надання першої допомоги. Приймальне відділення здійснює облік руху хворих, забезпечує зв'язок лікарні з поліклінікою, СЕС, батьками.

Планова госпіталізація передбачає наявність докладної виписки з історії розвитку дитини, з зазначенням тривалості та особливості захворювання, проведеного лікування, аналізів, відомостей про контакт дитини з інфекційними хворими. При виявленні в приймальному відділенні інфекційного захворювання заповнюють екстрене повідомлення та направляють його до СЕС.

При відмові від госпіталізації лікар приймального відділення надає дитині необхідну медичну допомогу, робить відповідний запис в журналі відмовлень у госпіталізації (причина, надана допомога), сповіщає про це поліклініку.

Персонал приймального відділення одержує інформацію про наявність вільних місць від старшої медичної сестри лікарні, надає довідки батькам про стан здоров'я дітей.

У великих лікарнях створюються ізоляційно-діагностичні відділення. Для цього використовують приблизно 2/3 боксів. У ці відділення госпіталізують дітей із нез’ясованим діагнозом, з ускладненим епідеміологічним анамнезом, при підозрі на наявність гострих інфекційних захворювань. Якщо діти захворіли на інфекційні захворювання в стаціонарі, їх також направляють до цього відділення.

Лікувальні відділення розраховані на 40-60 ліжок з ізольованими одна від одної палатними секціями на 20-30 ліжок.

Палати мають бути невеликими, на 3-4 ліжка, що дозволяє заповнювати їх одночасно з урахуванням віку та захворювання дитини.

Досвід роботи багатьох кращих дитячих лікарень довів необхідність створення палатних секцій для недоношених та новонароджених у вигляді ізольованих блоків з боксами на одне ліжко.

До палатного блоку входять 8 боксів зі скляними перегородками та загальним шлюзом, де перебуває чергова медична сестра.

В кожному блоці передбачено підведення кисню, гарячої та холодної води. В секції для недоношених є спеціальне обладнання (кювези, монітори тощо).

Враховуючи високу сприйнятливість новонароджених до інфекцій, обслуговуючий персонал приступає до роботи після зміни взуття, верхнього одягу та прийняття душу та працює в масках.

Під час лікування дітей у стаціонарі матері надається можливість перебувати разом із дитиною в спеціальних відділеннях сумісного перебування матері та дитини в лікарні.

У відділенні для недоношених і хворих новонароджених повинен працювати спеціально підготовлений персонал, обізнаний з віковими особливостями дітей, навичками вигодовування таких дітей та догляду за ними.

На сучасному етапі важливим є створення необхідних підрозділів для надання медичної допомоги новонародженим. Основними з них є відділення недоношених, патології новонароджених, неонатальної неврології та хірургії, інтенсивної терапії.

Всі інші відділення дитячої лікарні, незалежно від віку дітей, повинні мати можливість ізолювати хворих в 1-2-ліжкові палати-напівбокси.

Заповнюючи палати, слід дотримуватися принципу одномоментного прийому хворих для попередження одночасного перебування в них дітей, котрі щойно поступили до лікарні та таких, що одужують.

У відділеннях для старших дітей передбачено їдальні, кімнати для ігор, шкільних занять. Це важливо насамперед у тих відділеннях, де діти проходять тривале лікування (ревматологічне, нефрологічне тощо).

У дитячих лікарнях створюють також реанімаційні відділення чи палати інтенсивної терапії, в тому числі для новонароджених.

Реанімація може здійснюватися лише в разі постійного контролю за показниками організму, а тому потребує достатнього обсягу експрес-методів біохімічних досліджень.

У будь-якому відділенні дитина перебуває під наглядом лікаря-ордина- тора, який обстежує її, встановлює діагноз, визначає план лікування, перевіряє правильність та своєчасність виконання всіх призначень медичною сестрою, проводить санітарно-освітню роботу. Він бере участь в обході хворих разом із завідувачем відділення.

Важкохворі діти, незалежно від віку, потребують індивідуального режиму для підтримання емоційного тонусу, що сприятливо впливає на перебіг хвороби.

У великих лікарнях вводяться посади педагогів-методистів,які проводять і організують виховну роботу.

Дотримання необхідного режиму можливе тільки в разі чіткої організації роботи медичного персоналу відділення, яку контролює лікар-ординатор. Дані про перебіг хвороби, стан здоров'я дитини, її лікування, харчування, режим лікар-ординатор занотовує до медичної карти стаціонарного хворого, витрачаючи на це досить багато робочого часу. Для зменшення цих витрат практикують запровадження диктофонного методу ведення документації. Досвід багатьох лікувальних закладів свідчить про те, що цей метод досить результативний (скорочує витрати часу лікаря на письмову роботу в середньому на 33 %).

У багатьох стаціонарах запроваджено спеціальні листки призначень, які, зі слів лікаря, заповнює медична сестра під час обходу хворих. При виконанні

призначень медична сестра робить у цьому листку відповідну позначку та після заповнення підклеює листок до медичної карти стаціонарного хворого.

Витрати часу на формування відповідної інформації можуть бути істотно скорочені при застосуванні персональних комп'ютерів.

Керує всією роботою відділення завідувач, який контролює роботу лікарів- ординаторів, розглядає з ними всі складні для діагностики та лікування випадки, скликає консиліум. Під його керівництвом і за його участю підвищують кваліфікацію лікарі та середній медичний персонал.

Завідувач оглядає щойно госпіталізованих і важкохворих, здійснює щоденний обхід і розбір інформації про окремих хворих з ординаторами відділення, проводить щотижневий консультативний прийом у поліклініці, організовує обговорення кожного випадку летальності у відділенні, аналізує історії хвороби всіх виписаних хворих і показники обсягу та якості роботи підрозділу.

До його обов'язків відноситься робота з батьками. Щоб не порушувати розпорядку роботи відділення, виділяють відповідні години для прийому батьків. Прийом завідувачем відділення краще планувати на другу половину дня, не менше 3 разів на тиждень, узгоджуючи цей графік із днями та годинами прийому батьків ординаторами, що дозволить завідувачу проаналізувати причини звертань батьків і допомогти ординаторам.

Завідувач входить до складу ради лікарні, проводить консультативну роботу за її межами, бере участь у методичній роботі стаціонару.

Графіки роботи медичних сестер та санітарок слід складати з розрахунком забезпечення більшої безперервності в спостереженні за хворими дітьми однією і тією ж медичною сестрою.

У роботі лікарень практикуються дво- та тризмінні чергування. При двозмінному чергуванні зміна сестер відбувається двічі на добу, з чергуванням по 12 год удень і вночі та одним вихідним днем після денного та двома днями після нічного чергування. Найбільш доцільним є тризмінний графік, при цьому вранці та вдень працюють одні й ті самі особи, а медичні сестри, котрі чергують уночі, працюють позмінно. Недоліком його є часта зміна персоналу.

При здачі чергування медичні сестри повинні обійти палати, передати відомості про важкохворих дітей. Передача нічного чергування має відбуватися в присутності старшої медичної сестри.

Старша медична сестра - головна помічниця завідувача відділення. Вона керує роботою середнього і молодшого медичного персоналу, відповідає за належний порядок, відповідає за безперебійне постачання медикаментів, обладнання, матеріалу для перев'язок. Вона виконує деякі адміністративні обов'язки: здійснює зв'язок з іншими відділеннями лікарні та різними закладами, викликає за вказівкою лікаря фахівців на консиліум, встановлює порядок направлення хворих на окремі процедури та на обстеження.

Розпочинаючи роботу до зміни палатних сестер, старша медична сестра перевіряє санітарний стан відділення, наявність медикаментів, білизни,

обліковує їх, інформує завідувача, одержує від нього вказівки, бере участь в обході хворих.

У структурі дитячої лікарні є патологоанатомічне відділення. При наявності в місті кількох дитячих лікарень воно може функціонувати на базі однієї з них, забезпечує розтини трупів дітей, у т.ч. померлих новонароджених і мертвонароджених, а також взяття біопсійного та операційного матеріалу.

Медичне обслуговування дітей, які мешкають у сільській місцевості, здійснюється на загальних засадах. Відмінності у формах організації різних видів медичної допомоги зумовлені особливостями розселення сільського населення, щільністю населення, станом шляхів тощо.

Лікувально-профілактичну допомогу дітям забезпечують заклади сільської лікарської дільниці, районні, обласні лікарні та диспансери.

Значна частина сільських дітей перебуває під систематичним спостереженням фельдшера чи медичної сестри. Для підвищення кількості лікарських відвідувань важливо укомплектувати всі сільські лікарські дільниці педіатрами, підвищувати кваліфікацію з педіатрії терапевтів, оскільки вони також беруть участь у наданні медичної допомоги дітям.

Важливе значення має розвиток пересувних і виїзних форм обслуговування дітей, організацію яких забезпечує центральна районна лікарня (ЦРЛ). Спеціалісти ЦРЛ виїздять на сільські лікарські дільниці згідно зі сталими графіками.

В умовах недостатнього укомплектування сільських лікарських дільниць лікарями-педіатрами лікувально-профілактичну роботу серед дітей здійснюють лікарі загального профілю та середні медичні працівники.

Головний лікар сільської лікарні відповідає за медичне забезпечення дітей на дільниці. Організаційно-методичне керівництво його роботою здійснює районний педіатр.

Медичне спостереження за дітьми раннього віку в сільській місцевості здійснює акушерка, за старшими дітьми - фельдшер.

їх обов'язки:

• щорічний перепис дітей віком до 15 років при подвірних обходах;

• облік новонароджених, прибулих з іншого місця проживання;

• патронажні відвідування новонародженого: в перші 3 дні після виписки з пологового будинку, в 2 тижні та у віці одного місяця, щомісячне спостереження протягом першого року (число спостережень залежить від стану здоров'я дитини);

• контроль за фізичним розвитком дітей (систематичне зважування та вимірювання);

• при захворюванні особливо дітей раннього віку обов'язкова консультація з дільничним лікарем, своєчасна госпіталізація до дільничної чи районної лікарні;

• систематичний патронаж дітей, які перебувають під диспансерним наглядом з приводу гіпотрофії, рахіту, захворювань травної системи, ревматизму, туберкульозної інтоксикації, після гострих захворювань, недоношених і дітей, що перебувають на штучному вигодовуванні або ранньому прикормі;

• обладнання в приміщенні ФАП "Куточка дитини", де мають бути терези, ростомір, стіл для сповивання, виставка предметів догляду за дитиною та санітарно-освітня література;

• своєчасне проведення профілактичних щеплень та їх облік;

• лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота в дошкільних закладах і школах;

• санітарно-освітня робота;

• протитуберкульозна робота серед дітей.

Спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям у ЦРЛ забезпечують 4-6 фахівців, а також 18-20 спеціалістів, які обслуговують доросле населення. їм виділяють певні години для прийому дітей.

Центром висококваліфікованої спеціалізованої допомоги дітям є дитяче

відділення обласної поліклініки чи обласна дитяча лікарня.

Важлива роль в організації медичної допомоги дітям у сільській місцевості належить районному педіатру. До його функцій відносяться:

• консультативна допомога працівникам дитячих закладів районного центру, сільських лікарських дільниць з питань організації медичної допомоги дітям;

• відвідування ФАПів і сільських лікарень (амбулаторій), огляд здорових і консультація хворих дітей, перевірка своєчасності проведення профілактичних щеплень та санітарно-протиепідемічних заходів;

• контроль за проведенням диспансерного нагляду за дітьми, насамперед першого року життя;

• складання спільно із СЕС плану протиепідемічних заходів, спрямованих на боротьбу з дитячими інфекційними захворюваннями, участь у його виконанні.

• організація профілактичних щеплень дітям;

• забезпечення підвищення кваліфікації з педіатрії для лікарів сільських дільниць, патронажних сестер, медичних працівників дитячих дошкільних закладів і шкіл;

• проведення семінарів, конференцій середніх медичних працівників району, які надають медичну допомогу дітям;

• відвідування дитячих дошкільних закладів, контроль за їх діяльністю;

• систематична робота в організаційно-методичному кабінеті ЦРЛ, аналіз звітів дитячих лікувально-профілактичних закладів, вивчення та оцінка стану здоров'я дітей сільського району та діяльності ЛПЗ, узагальнення отриманих даних і розробка конкретних заходів щодо підвищення якості медичної допомоги;

• залучення представників місцевих органів влади, громадських організацій, активу Товариства Червоного Хреста до проведення заходів, спрямованих на поліпшення медичної допомоги дітям.

Контрольні питання

1. Посадові особи управлінського персоналу дитячої лікарні, їх функції.

2. Основні розділи роботи дитячих поліклінік.

3. Структурні підрозділи дитячої поліклініки, формування штатів дитячих поліклінік.

4. Завдання реєстратури та кабінету долікарського прийому.

5. Зміст роботи кабінету (відділення) здорової дитини.

6. Завдання та зміст роботи дільничного педіатра.

7. Основні обов'язки дільничної медичної сестри.

8. Суть протиепідемічної роботи дитячої поліклініки.

9. Зміст роботи кабінету щеплень.

10. Організація роботи завідувача педіатричного відділення поліклініки.

11. Заходи, здійснювані медичним персоналом з питань підготовки дітей до відвідування дошкільних закладів і школи.

12. Основні обов'язки педіатра та медичної сестри дошкільних закладів.

13. Обов'язки шкільного лікаря та середнього медичного персоналу.

14. Суть і організація відновлювального лікування.

15. Завдання денного стаціонару та показання для лікування дітей у цьому підрозділі.

16. Структурні підрозділи стаціонару дитячої багато профільної лікарні.

17. Функції приймального відділення.

18. Особливості госпіталізації хворих дітей, організація лікувального процесу в стаціонарі.

19. Функції завідувача відділення стаціонару.

20. Забезпечення сільського населення в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

21. Функції районного педіатра.

<< | >>
Источник: Колектив авторiв. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка.- Тернопіль: Укрмедкнига 2000. 2000

Еще по теме Основними розділами протиепідемічної роботи на педіатричній дільниці є::

 1. Розділ 1. Структура і організація роботи акушерської служби
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
 3. РОБОТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ БРИГАДИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ
 4. Прийоми ефективного навчання й режим роботи
 5. Український центр наукової медичної інформаціїТа патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) № -2003 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АКУШЕРСЬКОГО СТАЦІОНАРУ Структура акушерського стаціонару:
 7. Розділ 1
 8. Розділ 12
 9. Розділ 15
 10. Розділ 19
 11. Розділ 21
 12. Розділ 22
 13. РОЗДІЛ 2