. .. . .: ,1986.336 .,. 1986

. , , , . . , , , . , -. , , .

|
I.
2.
3.
4. ,
5.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
IL
2. ( HERPESV1RTOAE )
3. ( HEPADN AVIRIDAE )
5. ()
6. (PARVOVIRIDAE)
7. ()
8. (TOGAVIRIDAE)
-
9. ( CORONA VIRIDAE )
10. (PARAMYXOVIRIDAE)
11. ( ORTHO MYXOVIRIDAE )
12. ( RHABDOVIR1DAE )
13. ( U N Y ÀVTRID )
14. ( ARENA VTRIDAE )
15. ()
16. ( PICORN VIRID )
17. ( ALICIVTRIDAE )

:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -